Linka důvěry Linka důvěry 548 211 856
Recepce Linka důvěry 548 211 860
Knížka Závislost od nakladatelství Portál
VI. Podzimní adiktologická konference - Pozvánka

Obecně prospěšná společnost poskytující pomoc a podporu osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství, včetně pomoci jejich rodinám a blízkým A Kluby České republiky o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na V. Podzimní adiktologickou konferenci: Závislý rodič

Konference se uskuteční dne 28.3.2017 v čase od 9 do 17 hod. v prostorách Konferenční sál II. poschodí, Křenová 67, 602 00 Brno - Mapa k Konferenčnímu sálu

Maximální čas přednášky je 30 minut včetně diskuse. V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 120 osob.

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (notebook, dataprojektor). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce.

Konferenční poplatek 300 Kč při platbě převodem na účet: 1018551016/6100, variabilní symbol: 04472691.

Při platbě na místě je výše poplatku 350 Kč. Účast pro přednášející je bezplatná. V ceně poplatku je zahrnuto občerstvení během dopolední a odpolední přestávky.

Pozvánka a přihláška

Přihlášku pro aktivní účast prosím zašlete na adresu: romana.dreslerova@akluby.cz nejpozději do: 10. 3. 2017
Přihlášku pro pasivní účast prosím zašlete na adresu: romana.dreslerova@akluby.cz nejpozději do: 25. 3. 2017

V případě velkého množství příspěvků si organizátoři vyhrazují právo pro odmítnutí aktivního příspěvku.

Program konference
8:45 - 9:15 Prezence, zahájení
9:30 - 10:00 MUDr. Petr Zahradník, PA Škroupova, Brno
Specifika léčby dospělých dětí alkoholiků
Sdělení pojednává o důsledcích závislosti na alkoholu u rodičů pro psychickou realitu jejich dětí, pokouší se popsat psychodynamiku jejího vývoje a některé z obecnějších rysů psychiky dospělých dětí rodičů závislých na alkoholu. Pojmenovává rovněž některá specifika v práci s těmito pacienty. Sdělení je doplněno krátkými kasuistickými vinětami.
10:00 - 10:30 Mgr. Kateřina Riegrová, PN Kroměříž
Představení oddělení 17B Mandala
Toxikorehabilitační oddělení 17B Mandala je oddělení, které se zaměřuje na léčbu závislosti na nealkoholových drogách, případně nealkoholových drogách v kombinaci s alkoholem. Toto oddělení pracuje s prvky terapeutické komunity a jsou zde přijímání muži i ženy. Jedná se o střednědobou léčbu, která trvá 4 měsíce a je možné si ji prodloužit na 6 měsíců, což je hlavně na rozhodnutí pacienta. Před nástupem do léčby je nutná detoxifikace na jiném oddělení AT primariátu, případně v jiném zdravotnickém zařízení. Léčba probíhá pod vedením psychiatra, psychologa, adiktologa, středně zdravotnického personálu a sociální pracovnice. Jelikož oddělení pracuje s prvky terapeutické komunity, jsou pacienti zapojeni v relativně přísném režimu, který musí dodržovat. V režimu jsou zahrnuty psychoterapeutické skupiny s psychologem, kde pacienti rozebírají svá témata (např. problémy v dětství), adiktologické skupiny pod vedením adiktologa, které jsou spíše edukačního charakteru a zaměřují se na různá témata (např. prevence relapsu, hepatitida C, HIV/AIDS atd.), socioaktivizační činnosti, které probíhají pod dohledem ošetřovatele (např. úklid v areálu PN), činnostní terapie s ergoterapeutem (např. pletení košíků, výroba keramiky, pletení náramků), dramaterapie, interakční skupiny s psychologem nebo adiktologem a tvz. skupiny bratrů, které si řídí pacienti sami. Po úspěšném ukončení léčby mají naši absolventi možnost dojíždět 1x měsíčně na absolventské skupiny, mohou využít stabilizační pobyt v případě relapsu a rekondiční pobyt, na kterém si opět osvojí režim a motivaci. V rámci celé psychiatrické nemocnice se také pořádá každoročně sportovní den a turnaj ve volejbale, kterého se mohou zúčastnit, jak stávající pacienti, tak naši absolventi.

Kasuistiky pacientů
Obecně o rodičích v léčbě, které jsme v našem zařízení zažili a měli jsme možnost s nimi pracovat. Různé typy rodičů, se kterými jsme se v léčbě setkali. Porovnání kasuistik některých pacientů, kteří jsou/byli rodiči a léčí/léčili se na našem oddělení.
10:30 - 11:00 Občerstvení
11:00 - 11:30 Mgr. et Mgr. Lenka Machová, PATEB Jemnice
Monitorování, hodnocení a výzkum
Monitorování vývoje psychického stavu pacienta před léčbou a během léčby. Zmapování schopnosti pacientů konceptualizovat svoje problémy. Mapování změn v jádrových vzorcích směrem k sobě a k vlastní závislosti během léčby.
11:30 - 12:00 Bc.et Bc. David Věchet, REMEDIS
Adiktologická ambulance a její místo v síti služeb
Autor příspěvku přiblíží adiktologickou ambulanci v Brně coby participující článek v síti služeb zabývajících se adiktologickou problematikou, transdisplinární principy a způsoby práce v kontextu komplexní péče o zdraví a kontextu drogové politiky.
12:00 - 12:30 Mgr. Adriana Valcová, Mgr. Alena Černá, Bílý kruh bezpečí Brno
Role alkoholu a jiných návykových látek v kontextu domácího násilí z hlediska právního a psychologického.
Domácí násilí bylo velmi dlouhou dobu společností opomíjeným fenoménem, odehrávajícím se takzvaně “za zavřenými dveřmi”. V posledních letech se můžeme setkat s čím dál častější diskuzí na téma reality obětí i pachatelů domácího násilí, se vznikem organizací zaměřených na cílovou skupinu osob se zkušeností s DN a literatury o tomto fenoménu, stejně jako s inovacemi v ochraně obětí v oblasti práva. Souvislosti mezi vznikem domácího násilí a závislostí na návykových látkách však v našich končinách mnoho pozornosti věnováno není. V příspěvku shrnujeme aktuální tuzemské i zahraniční poznatky o vztahu mezi závislostí na návykových látkách a vznikem domácího násilí, a to v situacích konzumace návykových látek agresorem či obětí, jak z hlediska současné právní úpravy, tak i z pohledu psychologického.
12:30 - 13:15 Přestávka na oběd
13:15 - 13:45 Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora Brna
13:45 - 14:15 Mgr. et Mgr. Nikola Chládková 1. LF UK a VFN Praha
Vztahová vazba mezi rodiči a jejich dospívajícími dětmi léčenými v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie, na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN
Příspěvek popisuje vztahovou vazbu s blízkými osobami u dospívajících, kteří užívají návykové látky nebo jsou závislí na procesech a léčí se v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Mapuje souvislost mezi typem vztahové vazby a strategiemi zvládání stresu u adolescentů, kteří vykazují závislostní chování. Výzkumná data byla získávána ze tří zdrojů a vzájemně triangulována. Výsledky potvrdily, že respondenti mají v případě obecné vztahové vazby více vazeb ve vyhýbavé dimenzi a významně často se u nich vyskytuje úzkostně vyhýbavá vazba. Sledujeme spojitost mezi typem vztahové vazby s nebližšími osobami, kategorií zvládacích strategií stresu a závislostním chováním u adolescentů a to jak látkového, tak nelátkového typu.
14:15 - 14:45 Mgr. Hrtúsová Tereza, Radka Schreiberová, Karin Grigoriadisová , Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Bílá Voda
Závislost a jej dopad na rodinu
Prezentujeme zkušenosti z protialkoholního odd. Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě, kdy si uvědomujeme, že závislost neničí jen závislého, ale i partnera a především pak děti.

Obsah: spoluzávislost, 7 fází průběhu závislosti v rodině, rodinná terapie.
Součást: brožura Závislost a její dopad na rodinu.
14:45 - 15:15 Občerstvení
15:15 - 15:45 Bc. Kateřina Trčková, OSPOD Brno-sever
Spolupráce OSPOD se závislým rodičem
Příspěvek přináší stručný přehled činnosti Orgánu sociálně právní ochrany dětí. Zákon č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí definuje hlavním principy výkonu orgánu sociálně-právní ochrany dětí a tedy – dbát na zájmy a blaho dětí. Děti mají právo na ochranu svých práv na příznivý vývoj a řádnou výchovu, na ochranu svých oprávněných zájmů, včetně ochrany jejich jmění. OSPOD dále svým působením v rodině směřuje k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Dle §6 téhož zákona se OSPOD zaměřuje na děti, kterým rodiče zemřeli, neplní rodičovské povinnosti anebo rodičovská práva zneužívají. Dále na děti, které jsou svěřeny do péče třetí osoby, vedou nemravný nebo zahálčivý život, opakovaně se dopouští útěků, ohrožují občanské soužití. Eviduje děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující jejich zdraví, život, lidskou důstojnost či mravní vývoj, a pečuje o ně. Výčet dětí, kterých se týká sociálněprávní ochrana je dlouhý. Vesměs jde o všechny děti, které jsou určitým způsobem ohrožené na zdraví, vývoji a životě či žádají o azyl. Druhá část prezentace bude zaměřena na spolupráci OSPOD se závislým rodičem. V rodině se závislým rodičem či rodiči mohou být děti ohroženy selháním jedné či více funkcí rodiny. Rodiče mohou postrádat základní rodičovské dovednosti a schopnosti. Často se v praxi setkáváme také s psychickými obtížemi rodičů, které jejich závislost způsobuje, což může často vést k fyzické nemožnosti dítěti poskytnout nezbytnou péči. Důležitým hlediskem je často také nevyhovující sociální prostředí rodiny. Dítě je v rodině se závislým rodičem v nebezpečí po celou dobu svého vývoje. Již na zdravý vývoj nenarozeného dítěte může mít závislost matky v těhotenství negativní dopady. Po narození je dítě závislé na nepřetržité péči rodičů a jsou tedy ohroženy především na svém zdraví nebo dokonce životě. U starších dětí, které mají povinnost plnit školní docházku často dochází k zanedbávání této povinnosti. U dětí se projevují problémy s chováním, s ovládáním agresivity, s útěky od rodičů. Tyto projevy poukazují na neutěšenou rodinnou situaci a jsou důvodem k práci s rodinou. V období dospívání přetrvává vzorec napodobování sociálně patologických jevů, jako je právě užívání drog, krádeže, loupeže, prostituce a agresivní chování vůči dalším osobám. Pomoc rodině tedy musí přijít zvenčí v podobě výkonu sociálně-právní ochrany a dalších odborníků, kteří s rodinou pracují multidisciplinárním přístupem. V závěru prezentace je uvedena podrobná kazuistika pro nahlédnutí do konkrétní činnosti OSPOD.
15:45 - 16:15 AA Brno, Al-Anon

Anonymní alkoholici je společenství mužů a žen, kteří spolu vzájemně sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že mohou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholismu. Alkoholismus však nezasáhne pouze alkoholika, ale svým způsobem onemocní i jeho nejbližší okolí. Na podporu příbuzných a přátel alkoholiků vzniklo sdružení Al­Anon. Je to sdružení lidí, kteří se snaží vyřešit svůj společný problém tím, že si navzájem sdílejí své zkušenosti a poznatky o sobě samých a o životě s alkoholikem. Jediným cílem tohoto sdružení je pomoci rodinám alkoholiků. Podstatou tohoto společenství je stejný dvanáctikrokový program, který uplatňuje i společenství AA.
16:15 - 17:00 Diskuse, závěr

Tešime se na Vaši účast a doufáme že akce bude mít kladný ohlas

Dne 28.4.2018 proběhla v sále na Křenové 67 v Brně VI. adiktologická konference na téma "Závislý rodič". Téměř 80 osob sledovalo zajímavé přednášky odborníků z léčebných zařízení. Krásné jarní počasí bylo přídavkem příjemného prostředí a vykouzlilo úsměv na mnoha tvářích.

Obrázky z konference Konference 2014 Konference 2014 Konference 2014 Konference 2014 Konference 2014 Konference 2014 Konference 2014 Konference 2014
Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Dopravní stavby Brno s.r.o. Město Brno JihoMoravský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Lesy ČR Kovovýroba Lužánky Národní preventívní den