Linka důvěry Linka důvěry 548 211 856
Recepce Linka důvěry 548 211 860
Knížka Závislost od nakladatelství Portál
Kontaktní centrum

Kontaktní centrum je registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kdy se na nás můžete obrátit

 • pokud pijete/ hrajete hazardní hry (vč. on line sázek) či nadužíváte léky a dělá Vám to starosti
 • pokud si nejste jistí, jak na tom s pitím/hraním/nadužíváním léků vlastně jste a chcete si to vyjasnit
 • pokud máte jakékoliv otázky ohledně závislosti a její léčbě
 • pokud jste se dostali do obtížné sociální situace (máte dluhy, chcete najít nebo změnit práci, potřebujete zařídit sociální dávky, jednat s úřady apod.)
 • pokud máte kvůli pití/hraní problémy ve vztazích s lidmi kolem sebe
 • pokud jste příbuzný nebo blízký někoho kdo pije/hraje/nadužívá léky a nevíte si rady

Co Vás při první návštěvě u nás čeká

Na prvním setkání se Vás ujme sociální pracovnice. Vyslechne Vás a vysvětlí, s čím Vám v Kontaktním centru můžeme pomoct. Pokud budete mít zájem, společně se dohodnete na případných dalších schůzkách. Ne vždy jsou nutné opakované schůzky. Záleží jen na Vás. Některým lidem stačí i jednorázová schůzka k tomu, aby se zorientovali ve své situaci, získali potřebné informace.

Co nabízíme

 • Základní sociální poradenství vč. dluhového (pomoc při hledání práce, jednání s úřady, splátkové kalendáře apod.)
 • Asistenční doprovod – doprovod sociální pracovnice při řešení osobních záležitostí na úřady apod.
 • Psychosociální poradenství – orientace v životní situaci, kterou prožíváte jako obtížnou a podpora při jejím řešení
 • Krizová intervence – pomoc v akutní krizi
 • Informační servis – informace o závislosti a jejich léčbě, kontakty na místa pomoci, informace z oblasti sociální
 • Zprostředkování léčby nebo detoxifikace
 • Poradenství vedoucí ke snižování zdravotních a sociálních rizik při užívání alkoholu, léků, hraní hazardních her
 • Poradenství pro příbuzné lidí závislých na alkoholu a hazardních hrách

Co je třeba si vzít s sebou na první návštěvu?

 • K návštěvě kontaktního centra nepotřebujete nic. Služba se neplatí, je anonymní (není třeba prokazovat svoji totožnost ani uvádět jméno). Nepotřebujete žádné doporučení odborníka.
Poslání Kontaktního centra

Posláním kontaktního centra je pomoci lidem, kteří mají problémy s alkoholem, hazardní hrou či léky zorientovat se v jejich životní situaci, kterou prožívají jako složitou či neřešitelnou, motivovat je k dalšímu řešení této nepříznivé situace a přispět k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik, které u těchto lidí vznikly následkem užívání legální drogy a/nebo závislého chování jako takového. Základním smyslem činnosti je motivovat uživatele i k minimální změně v jeho dosavadním způsobu života, pomáhat vytvářet náhled na dosavadní životní styl a provázet jej při hledání změny v dosavadním životním stylu. Posláním kontaktního centra je i poskytovat pomoc a podporu příbuzným a blízkým osob závislých na alkoholu, lécích a hazardních hrách a poskytovat orientaci v problematice závislostí a jejich léčbě zájemcům z řad široké veřejnosti.

Cíle Kontaktního centra

Cílem služby je navázat kontakt s uživatelem a jeho prostřednictvím jej podpořit ke změně rizikových vzorců chování, pomoc uživatelům získat, udržet a posílit motivaci k dalšímu řešení jejich životní situace, kterou prožívají jako složitou či neřešitelnou.

Konkrétní dílčí cíle

 • uživatel se naučí sdělovat své potřeby a požádat o pomoc
 • uživatel se naučí postupy, jak při zneužívání návykových látek chránit své zdraví
 • uživatel se naučí pracovat s relapsem
 • uživatel získá informace o možných zdravotních, sociálních a psychologických rizicích spjatých se zneužíváním návykových látek
 • uživatel získá motivaci k léčbě
 • uživatel získá dovednosti k hledání práce
 • uživatel získá dovednosti k samostatnému řešení svého bydlení
 • uživatel získá dovednosti k řešení své dluhové a trestněprávní situace
 • uživatel získá dovednosti ke zlepšování poškozených sociálních vztahů a k navazování nových vztahů mimo rizikové prostředí
 • uživatel získá dovednosti samostatně kontaktovat instituce z veřejných zdrojů
 • uživatel získá informace o závislostech (vzniku, průběhu) a jejich léčbě
 • uživatel získá kontakty na místa pomoci

Komu je Kontaktní centrum určeno

Primární cílovou skupinou Kontaktního centra jsou osoby starší 18ti let závislé na alkoholu, hazardních hrách či lécích nebo osoby touto závislostí ohrožené (tj. mladiství a dospělí zneužívající alkohol, osoby pijící nárazově, rizikově, problémově; osoby experimentující s farmaky). Cílovou skupinou jsou dále příbuzní a blízcí těchto osob. Sekundární cílovou skupinou je také široká veřejnost.

Principy poskytované služby

 • nízkoprahovost –maximalizace dostupnosti služby v čase, bez nutnosti sdělovat osobní údaje
 • anonymita –posiluje možnost navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi uživatelem a pracovníky zařízení
 • individuální přístup - služby jsou poskytovány všem klientům na základě jejich individuálních potřeb. Protože každý jedinec funguje poněkud odlišně, nelze používat obecně u všech uživatelů služby kontaktního centra stejné postupy a techniky
 • respektování svobodné vůle/zachování důstojnosti - klademe důraz na to, aby klient měl možnost volby, je nezbytné respektovat ji, pokud jde o postup řešení problému i jeho cíl, uživatel má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou, i když uživatel neabstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče, žádný z uživatelů nesmí být pro svá rozhodnutí stigmatizován
 • zplnomocňování - při práci s uživatelem postupujeme podle hesla „pomož mi, abych si pomohl sám“, uživatel je veden k samostatnému rozhodování, pomáháme mu rozumět jeho rozhodnutím a důsledkům jeho rozhodnutí, což znamená konfrontovat jej se zodpovědností za svůj život
 • veřejný přístup – služby kontaktního centra je dostupná všem klientům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti
 • bezplatnost - všechny služby poskytované kontaktním centrem jsou bezplatné
 • motivace k nezávislosti na službě – rozvíjíme schopnosti a dovednosti uživatele tak, aby byl schopen řešit svoji životní situaci s přispěním veřejných institucí
 • dobrovolnost – docházení uživatele do služby je dobrovolné
 • profesionalita poskytovaných služeb - veškeré odborné služby poskytuje kvalifikovaný personál pracující pod odborným vedením a supervizí, povinností každého pracovníka je respektovat etický kodex a práva klientů.

Provozní doba

Pondělí 08 : 00 - 16 : 00
Úterý 08 : 00 - 16 : 00
Středa 08 : 00 - 16 : 00
Čtvrtek 08 : 00 - 16 : 00
Pátek 08 : 00 - 16 : 00

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba
Dreslerová Romana romana.dreslerova@akluby.cz 541 247 233

Telefonické objednání, či bližší informace jsou možné ve všední dny v hodinách provozní doby na telefoním čisle 541 247 233. Limitem je schopnost dojíždět ke konzultacím. Poradenství po telefonu poskytujeme bez omezení. Indikačním kritériem pro přijetí je motivace klienta ke spolupráci.

Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Dopravní stavby Brno s.r.o. Město Brno JihoMoravský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Lesy ČR Kovovýroba Lužánky Národní preventívní den