Linka důvěry Linka důvěry 548 211 856
Recepce Linka důvěry 548 211 860
Knížka Závislost od nakladatelství Portál
Poslání, cíle a cílové skupiny

I. Poslání organizace a jednotlivých služeb

ÚPLZ A Kluby Brno, z.ú. je společnost usilující o prevenci, zmírňování následků a léčbu škodlivého užívání či závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách a hazardním hráčství. Pomáháme lidem řešit problém jejich závislosti, včetně podpory a poradenství jejich rodinám a blízkým. Zaměřujeme se též na poskytování služeb lidem znevýhodněným na trhu práce. Služby jsou poskytovány v Brně.

Naše organizace poskytuje tři druhy sociálních služeb, jež jsou registrovány Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem sociálních věcí, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno.

 • Ambulantní léčba a poradenství ,jejímž posláním je poskytovat poradenství a terapii v případech problémů s alkoholem, léky a gamblerstvím (patologickým hráčstvím), a to nejen lidem závislým, ale též jejich blízkým.
 • Následná péče ,jejím posláním je podpořit osoby, které se odpoutávají se závislosti na alkoholu, lécích či hráčství, které prodělaly ústavní či ambulantní léčbu anebo abstinují.

II. Cíle a cílové skupiny uživatelů dle druhu poskytovaných služeb

Ambulantní léčba a poradenství

Cíle Ambulantní léčby a poradenství

 • poskytnout odborné psychosociální poradenství vedoucí či motivující uživatele ke změně chování ve vztahu k užívání alkoholu aj. návykovým látkám a hazardním hrám
 • stabilizovat psychický a fyzický (zdravotní) stav uživatele
 • zvyšovat motivaci a sebedůvěru uživatele
 • podporovat aktivitu (samostatnost a zplnomocnění) uživatele směrem ke změně
 • podporovat u uživatele jiné způsoby řešení problémů než užíváním alkoholu či hazardních her
 • v případě potřeby zprostředkovat uživatelům navazující služby naší nebo jiných organizací

Cílové skupiny A Poradny

 • lidé, kteří pociťují, že mají problém s konzumací alkoholu, případně jiných návykových látek či hazardních her
 • lidé, s rozvinutou závislostí na alkoholu či hraní hazardních her
 • lidé s problémy způsobenými pitím alkoholu, případně konzumací jiných návykových látek či hazardních her
 • příbuzní a blízcí ohrožených alkoholismem či problematickým pitím, případně jinými návykovými látkami či hazardními hrami
 • děti a mládež ve věku od 18 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby v krizi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Následná péče

Cile Následné péče

 • prohlubovat a upevňovat motivaci směřující k trvalé abstinenci
 • podporovat uživatele při dosahování a udržení změn chování vedoucí k abstinenci a vyhnutí se relapsu
 • podpořit uživatele v procesu stabilizace a začleňování v sociálním prostředí
 • nabízet možnosti trávení volného času
 • podporovat u uživatele jiné relaxační mechanismy a zvládání životních situací
 • snížit sociální izolaci
 • zprostředkovat, případně zajišťovat psychodiagnostiku, terapie, poradenství, psychiatrickou a sociální péči
 • navázat kontakt s rodinou uživatelů a pomáhat jim překonat složité období, poskytovat poradenství a zprostředkovat rodinnou terapii

Cílové skupiny Následné péče

 • Osoby závislé na návykových látkách či hazardních hrách, které absolvovaly či v současnosti absolvují ambulantní nebo rezidenční léčbu, nebo které od užívání těchto látek abstinují.

Poradna pro zaměstnanost

Cíle Poradny pro zaměstnanost

 • zvyšovat možnosti zaměstnatelnosti uživatele
 • poskytovat soubor služeb zaměřených na zvýšení počítačové gramotnosti, jazykových a komunikačních dovedností
 • poskytnout uživateli orientaci v nabídce volných pracovních míst
 • podporovat zvyšování orientace ve vlastních právech a povinnostech
 • posilovat soběstačnost uživatelů a schopnost využívat veřejně dostupné služby a tím přispívat k jejich sociálnímu začlenění
 • podporovat osobnostní kvality uživatele (schopnosti, dovednosti, znalosti, aj.) tak, aby byla zvyšována motivace a sebedůvěra uživatele
 • zplnomocňovat a podporovat uživatele směrem k aktivitě při hledání práce

Cílové skupiny Poradny a podpory zaměstnanosti

 • osoby vyššího věku – nad 50 let
 • osoby s nízkým vzděláním a nízkou úrovní kvalifikace (tzn. lidé se základním, nedokončeným základním či neúplným vzděláním; lidé s ukončeným základním či středním vzděláním, kterým chybí dostatečná kvalifikace, počítačová gramotnost, jazykové dovednosti; dále absolventi bez praxe)
 • osoby s výkonem trestu (které spáchaly trestný čin; s recidivou; v následné péči po propuštění z výkonu trestu – postpeniterciární; využívající probační a mediační služby
 • osoby se sociálním handicapem ( s nízkým sebevědomím; se sníženou schopností komunikačních a sociálních dovedností; s nízkou úrovní samostatného rozhodování a jednání; s nízkou úrovní motivace)
 • osoby v tíživé sociální a ekonomické situaci (sociálně slabí, bez domova, bez rodinného zázemí, z azylových zařízení, oběti trestných činů (domácího násilí, obchodu s lidmi, aj.)
 • osoby ohrožené závislostí (na alkoholu, na návykových látkách a na hazardních hrách)
 • Etnické menšiny a osoby z odlišného socio-kulturního prostředí (příslušníci romských a jiných etnických menšin, cizinci, migranti, lidé po opuštění zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, lidé s menšinovou sexuální orientací
 • lidé se zdravotním omezením, jimž zdravotní omezení ztěžuje přístup na pracovní trh
Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Dopravní stavby Brno s.r.o. Město Brno JihoMoravský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Lesy ČR Kovovýroba Lužánky Národní preventívní den