Linka důvěry Linka důvěry 548 211 856
Recepce Linka důvěry 548 211 860
Knížka Závislost od nakladatelství Portál
Výzva 75. OPLZZ Na druhý pokus

Projekt Na druhý pokus
CZ.1.04/3.3.05/75.00100

Datum realizace: 15. 4. 2012 – 14.4.2014

Projekt s názvem „Na druhý pokus“, má za cíl podpořit osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody v hledání zaměstnání a přispět k začlenění zmíněných osob zpět do společnosti. Projekt je provozován za finanční podpory z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt představuje komplex aktivit, které vedou k sociálnímu začleňování a začlenění na trh práce. Cílem je vést zapojené osoby k motivaci, aktivizaci a rozvoji, který umožní sociální začleňování, a podporou vytváření nových pracovních míst a zprostředkováním vhodného zaměstnání také k umístnění na otevřeném trhu práce. Aktivity reagují na analýzu potřeb osob z cílové skupiny. Jedná se především o sociální, pracovní a psychologické poradenství, které povede k řešení kumulovaných problémů zapojených osob. Účastníci projektu budou vzděláváni v sociálních a komunikačních dovednostech, v oblasti počítačové gramotnosti a specifických odborných znalostech podle potřeb a možností trhu práce. Zapojené osoby využijí bezplatného právního a dluhového poradenství. Samozřejmou součástí je zreálnění pohledu zapojených osob na možnosti uplatnění na trhu práce s využitím nástrojů pracovní diagnostiky, jež je financovaný z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dílčími cíli projektu pak jsou:

 • Motivace a aktivizace účastníků projektu k řešení své situace a hledání možností řešení, pomoc s řešením aktuální sociální situace po propuštění z výkonu trestu.
 • Psychologická podpora a zjištění silných a slabých stránek uživatele k rozvoji osobnosti uživatele a další práci s nimi.
 • Vzdělávání v oblasti specifických odborných znalostí a dovedností práce na PC.
 • Umístnění na otevřeném trhu práce a osvětové působení na zaměstnavatele.

Projekt je primárně určen pro 50 osob z Jihomoravského kraje, které ukončily výkon trestu a vracejí se do běžného života, kde mohou narážet, díky předchozí trestné činnosti, na překážky a bojovat se sociálním vyloučením bez trvalého zaměstnání a příjmu.

Aktivity projektu:

 • Odborné sociální poradenství – pomůžeme Vám při řešení sociální situace po propuštění, pomůžeme Vám při jednání s úřady, poradíme Vám v oblasti bydlení a finanční situace
 • Individuální pracovní poradenství – zaměřuje se na podporu rozvoje komunikačních a sociálních dovednosti, pomůžeme Vám se sestavením životopisu, kontaktováním zaměstnavatelů atp.
 • Psychologické poradenství – můžeme Vám nabídnout podporu v těžké životní situaci související s ukončením výkonu trestu
 • Právní a dluhové poradenství – nabízíme Vám pomoc s řešením problémů s dluhy a jejich právních problémů
 • Programy vzdělávání
  • Kurzy PC
  • Odborné rekvalifikační kurzy se zajištěním 3.měsíční praxe u zaměstnavatele
  • Finanční gramotnost a prevence zadlužování
  • Vzdělávání ve vedení a správě finanční
 • Dotovaná pracovní místa – nabízíme možnost získání dotovaného pracovního místa na dobu 6.měsíců

Závěrečné shrnutí projektu „Na druhý pokus“

Projekt začal 15.4.2012 a byl ukončen 14.4.2014. Na začátku projektu byl vybrán projektový tým, který byl až na drobné změny udržen až do konce projektu. Projekt byl od svého počátku až do ukončení dobře organizován a dařilo se plnit stanovené indikátory a plány realizace jednotlivých aktivit. I když z počátku realizace projektu byl problém s oslovení cílové skupiny a následně pak problém s odbouráním bariér u zaměstnavatelů, kteří nechtěli osoby zatížené trestní minulostí a delší odlukou z pracovních návyků zaměstnávat, podařilo se tyto problémy vyřešit změnou komunikační strategie.

Neustálým šířením letáků, prezentací a systematickým oslovováním potenciálních partnerů se podařilo aktivizovat cílovou skupinu a motivovat ji k účasti na projektu. Podařilo se rovněž v plném rozsahu poskytnout podporu zaměstnavatelům a umožnit klientům projektu získat pracovní místa. Ze strany klientů byl projekt vnímán velmi pozitivně, což se projevilo i na plnění plánovaných cílů, které byly ve všech aktivitách o jednotky až desítky % překročeny. Díky dobré organizaci a projektovým poradám se nám podařilo zlepšovat poskytování aktivit a tyto tak dostat na velmi dobrou úroveň.

Řadě klientů se po ukončení zapojení v projektu podařilo získat zaměstnání i mimo podporovaná – dotovaná pracovní místa, což nás velmi těší. Projekt vnímáme jako velmi potřebný a prospěšný pro cílovou skupinu, protože bez pomoci projektu by značná část našich klientů mohla inklinovat zpět k trestné činnosti, protože by bylo nad jejich možnosti si ze situace pomoci sami a rodinné vazby měla většina klientů velmi přetrhané a nemohli se tak obrátit na pomoc k nim. Projektové aktivity se nám po ukončení projektu daří udržovat, byť pouze v omezeném rozsahu z důvodu finančních limitů naší neziskové organizace.

Chtěli bychom však také upozornit na potřebnost opakování podobně zaměřených projektů v plném rozsahu, protože i přes přeplnění indikátorů se nám podařilo uspokojit jen malou část cílové skupiny, která by o podobnou pomoc stála a také ji potřebovala.

Soubory a letáky ke stažení:

Fotografie:


Kontaktní osoby
Radek Prudil radek.prudil@akluby.cz
Romana Dreslerová romana.dreslerova@akluby.cz 541 247 233

Věříme, že projekt bude pro zapojené osoby velkou oporou a poskytne jim „DRUHOU ŠANCI“.

Logo ESF
Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Dopravní stavby Brno s.r.o. Město Brno JihoMoravský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Lesy ČR Kovovýroba Lužánky Národní preventívní den